Privātuma politika: videonovērošanas kameru ieraksti

Uzņēmums RigaBurger SIA (turpmāk tekstā — „Hesburger”) veic klientu (turpmāk tekstā — „klients”) personas datu apstrādi, izmantojot videonovērošanas kameru sistēmu. Ierakstītie attēli ir uzskatāmi par personas datiem, ja tie sniedz informāciju par privātpersonu var arī šī privātpersona ir identificējama attēlā. Hesburger ir apņēmies rūpīgi veikt visu personas datu apstrādi, pilnībā ievērojot spēkā esošos tiesību aktus par datu aizsardzību.

Kāpēc mēs veicam personas datu apstrādi?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus (t.i., ar videonovērošanas kameru ierakstītos attēlus), lai aizsargātu savu īpašumu, uzraudzītu savus ražošanas un pakalpojumu procesus, novērstu noziedzīgus gadījumus, kā arī izmeklētu visus izdarītos noziegumus vai iespējami izdarītos noziegumus, un nelaimes gadījumus, kuri notikuši mūsu telpās vai to tuvumā. Tāpat mēs apstrādājam personas datus, lai aizsargātu savus darbiniekus viņu darba laikā, kā arī paaugstinātu drošības līmeni darbā.

Personas datu apstrādes pamatā ir likumīgas intereses. Personas datu apstrāde ir atļauta gadījumos, kad ir nepieciešams īstenot kontroliera vai trešās personas likumīgās intereses. Hesburger uzskata, ka personas datu apstrāde iepriekšminētajos apstrādes nolūkos ir absolūti nepieciešama, lai aizsargātu Hesburger īpašumu un tā darbinieku personīgo drošību, jo šīs pašas intereses nav iespējams efektīvi aizsargāt ar citiem mazāk stingriem līdzekļiem.

Kādus datus mēs apstrādājam un no kurienes iegūstam šos datus?

Reģistrs sastāv no video ierakstiem, kas ierakstīti noteiktā laikā un vietā ar videonovērošanas kameras sistēmu. Šie ieraksti satur visus reģistrā iekļautos datus. Videonovērošanas kameru sistēma tiek izmantota Hesburger ķēdes restorānos un citās uzņēmuma ražošanas un operatīvajās telpās, Hesepesu automazgātavās, Hesehotelli, Clewer Oy operatīvajās telpās, Hes-Pro Finland Oy un Finnsoy Oy operatīvajās telpās, kā arī iepriekšminēto telpu apakšstāvos un telpu tuvākajā apkārtnē.

Personas datu grupas, kurām veic apstrādi, ir iepriekš minēto uzņēmumu klienti un darbinieki. Papildus iepriekš minētajām grupām datu apstrādi veic arī citiem mūsu īpašuma lietotājiem.

Datu subjekti tiek informēti par videonovērošanas kameras ierakstu, izmantojot norādes un/vai uzlīmes „Notiek videonovērošana un visas darbības tiek ierakstītas”, kas izvietotas operatīvajās telpās.

Kam ir atļauts apstrādāt personas datus?

Personas datus var apstrādāt Hesburger darbinieki, kuru darba aprakstā iekļauta videonovērošanas kameru sistēmas uzturēšana un attīstība. Tāpat personas datus var apstrādāt arī Hesburger darbinieki, kuru darba aprakstā iekļauti ar krimināllietu vai zaudējumu atlīdzināšanu saistīti jautājumi.

Personas dati tiek nodoti Hesburger ķēdes uzņēmumam Salmela-Yhtiöt Oy tehniskos vai administratīvos nolūkos, kā arī uzņēmumam Gurulogic Microsystems Oy, kas veic videonovērošanas kameru sistēmas tehnisko apkopi. Papildus iepriekš minētajam personas dati tiek nodoti arī ārējiem IT pakalpojumu sniedzējiem, kas veic IT tehnisko apkopi.

Personas dati tiek nodoti policijai un citām valsts iestādēm, kurām ir likumīgas tiesības apstrādāt kameru ierakstu datus. Personas dati tiek nodoti arī valsts aģentūrām situācijās, kad apstrāde ir nepieciešama, lai iesniegtu tiesā prasību vai lai atbildētu uz šādu tiesas prasību vai pieņemtu tiesas lēmumu. Personas dati tiek nodoti arī apdrošināšanas sabiedrībām, kas apstrādā un risina ar apdrošināšanas atlīdzību saistītus jautājumus.

Personas dati netiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ.

Reģistra nodrošināšanas principi

Lai novērstu personas datu neatļautu izmantošanu, pārsūtīšanu, dzēšanu vai citu apstrādi, kas var apdraudēt datu aizsardzību, Hesburger izmanto tehniskos un organizatoriskos līdzekļus. Reģistrs tiek uzturēts elektroniskā veidā. Reģistra lietošana, kā arī datu maiņa un apstrāde notiek tikai ar aplikācijas palīdzību, kas ir šifrēta ar daudzfaktoru autentifikāciju. Reģistru drīkst izmantot tikai īpaši iecelts un autorizēts personāls, kura uzdevums ir uzturēt un administrēt sistēmu. Reģistra dati ir aizsargāti pret ārēju piekļuvi. Reģistra lietošana tiek uzraudzīta.

Cik ilgi mēs uzglabājam personas datus?

Hesburger saglabā kameru ierakstus vienu (1) mēnesi, sākot ar ierakstīšanas brīdi. Kad viens mēnesis ir pagājis, ieraksti tiek automātiski iznīcināti. Ierakstus var uzglabāt ilgāku laiku, ja tie ir nepieciešami noziedzības vai bojājuma gadījuma lietas izmeklēšanai. Tomēr arī šādos gadījumos ieraksti tiek iznīcināti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi. 

Esam nolēmuši saglabāt šādus ierakstus vienu mēnesi, jo ir vairāki krimināllietas un bojājumu gadījumi, kuri uzreiz nenonāk mūsu uzmanības lokā. Mēs vēlamies nodrošināt, lai videonovērošanas kameru sistēma tiktu izmantota atbilstoši mūsu noteiktajiem mērķiem.

Klienta tiesības

Klients var izmantot tālāk minētās tiesības, sazinoties ar Hesburger pa pastu vai e-pastu. Hesburger patur tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, lai pārbaudītu viņa/-as identitāti un izpildītu informācijas pieprasījumu.

Piekļuves tiesības

Klientam ir tiesības pārbaudīt savus datus reģistrā.

Tiesības pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu datu labošanu

Klientam ir tiesības pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu datu labošanu.

Tiesības dzēst datus

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa vai viņas personas dati tiktu dzēsti no Bonuskluba reģistra („tiesības tikt aizmirstam”). Pēc klienta pieprasījuma Hesburger ir jādara viss iespējamais, lai dati tiktu nekavējoties dzēsti, izņemot gadījumus, kad pastāv juridiska rakstura iemesli, kas liedz šādu datu dzēšanu.

Tiesības ierobežot un iebilst pret datu apstrādi

Klientam ir tiesības ierobežot un celt iebildumus pret viņa vai viņas personas datu apstrādi. Kad klients ir iesniedzis pieprasījumu, Hesburger vairs nevar apstrādāt klienta personas datus, ja vien nepastāv juridiska rakstura iemesls šādai apstrādei.

Tiesības pārsūtīt datus no vienas sistēmas uz otru

Klients ir tiesīgs saņemt savus personas datus strukturētā un vispārpieņemtā veidā, lai tas varētu nodot datus cita personas datu reģistra kontrolierim.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja klients uzskata, ka viņa vai viņas privātums ir ticis pārkāpts, viņš vai viņa var iesniegt sūdzību attiecīgajā ES dalībvalstī, kurā viņš vai viņa dzīvo. Sīkāka informācija par valstu datu aizsardzības iestādēm atrodama šeit: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Kas ir Jūsu personas datu kontrolieris, un kur Jūs ar to varat sazināties?

RigaBurger SIA
Brīvības 388a, LV 1024 Rīga, Latvija
privacy@hesburger.fi

REDAKCIJA ATJAUNINĀTA 22.01.10.